ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                             กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 มี.ค.  2013  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของนิสิต  ตลอดจนการศึกษากระบวนการทำงานภายในศูนย์เทคโนโลยีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทของการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์  อีกทั้งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่สถานพยาบาลที่ทันสมัย